SWZ Bedrijfsbegeleiding

Bedrijfskundig & Financieel advies­

____________________


1. Algemeen
drs S.W. Zeijl t.h.o.d.n. SWZ Bedrijfsbegeleiding (hierna te noemen: SWZ) is een zelfstandige interim management & adviespraktijk, die voor eigen rekening en risico, interim managementtaken, bedrijfskundige en financiële diensten- en adviezen verstrekt in opdracht van derden (hierna te noemen: opdrachtgever).


2. Grondslag offertes en overeenkomsten
Op alle
offertes en overeenkomsten –mondeling dan wel schriftelijk- zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van SWZ van toepassing.
De offertes van SWZ zijn gebaseerd op de informatie –schriftelijk dan wel mondeling- die door opdrachtgever aan SWZ is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten alle relevante informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Op zijn beurt zal SWZ de door hem te verrichten interim managementtaken en/of te verlenen adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
Alle offertes van SWZ zijn gedurende ten hoogste 1 kalendermaand geldig, tenzij de offerte anders vermeldt.
De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod SWZ heeft bereikt; uit deze acceptatie blijkt, dat de opdrachtgever zich tevens heeft verenigd met het van toepassing zijn van de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van SWZ en dat hij, zo nodig, afstand doet van het eventueel van toepassing zijn van mogelijke eigen voorwaarden.

3. Vergoeding
Iedere door SWZ aan opdrachtgever in rekening te brengen vergoeding voor de door hem verrichte interim managementtaken, bedrijfskundige en financiële diensten- en adviezen zal gebaseerd zijn op de werkelijk bestede uren van SWZ tegen het met de opdrachtgever overeengekomen uurtarief. Tenzij anders overeengekomen, zijn secretariaatskosten, kantoorkosten en reis- en verblijfkosten van SWZ in het berekende tarief inbegrepen.


4. Betalingsvoorwaarden
Aan het begin van elke kalendermaand wordt door SWZ aan de opdrachtgever gefactureerd op basis van de door SWZ bestede uren in de voorafgaande kalendermaand. Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Uiterlijk dertig dagen na de factuurdatum kan door SWZ de wettelijke rente aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft kan SWZ de verdere uitvoering van de opdracht opschorten of opzeggen.

Indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en SWZ deswege haar vordering ter incasso uit handen dient te geven, komen alle daaraan verbonden kosten – zowel gerechtelijk als de buiten gerechtelijk- voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van € 350,-.


5. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Zowel de opdrachtgever, als SWZ kan de overeenkomst voortijdig en zonder opzegtermijn, eenzijdig beëindigen, indien één van beide partijen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer plaats kan hebben om welke reden dan ook. SWZ hanteert als uitgangspunt in haar samenwerking, dat een aan SWZ verstrekte opdracht alleen kwalitatief goed uitgevoerd kan worden, indien er sprake is van een positief en constructief overleg tussen de opdrachtgever en SWZ en dat gebaseerd is op wederzijds vertrouwen.
Alleen de tot het moment van beëindiging bestede uren door SWZ worden dan in rekening gebracht. Het risico van bezettingsverlies voor SWZ komt daarmee voor rekening van SWZ.


6. Vertrouwelijkheid
SWZ verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Voorts zal de opdrachtgever zal zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van SWZ aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van SWZ, diens werkwijze, methodes en dergelijke, dan wel zijn eventuele mondelinge en/of schriftelijke rapportages ter beschikking stellen. Alle door SWZ gehanteerde modellen, technieken, instrumenten die door hem zijn of worden gebruikt voor en in de uitvoering van de aan hem verstrekte opdrachten, c.q. in het door hem uitgebrachte advies of in een onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van SWZ.. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.


7. Aansprakelijkheid
SWZ
is niet aansprakelijk voor de gegeven adviezen. Het staat de opdrachtgever vrij de adviezen van SWZ wel of niet op te volgen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de gegeven adviezen.

Indien de opdrachtgever SWZ aansprakelijk stelt, zal een eventuele schadevergoeding, gemaximeerd worden tot de hoogte van het bedrag van de declaraties door SWZ aan de opdrachtgever in rekening gebracht. In geen geval zal, indien de aansprakelijkheid betrekking heeft op een langere periode, het te vorderen schadebedrag hoger zijn dan de som van de declaraties over de laatste 3 maanden voorafgaand aan de aansprakelijkstelling.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen zes maanden na het realiseren van de opdracht te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.


8. Geschillen
Indien naar aanleiding van een door de opdrachtgever en SWZ verstrekte opdracht, of een anderszins tussen de opdrachtgever en SWZ gesloten overeenkomst, geschillen tussen partijen c.q. hun rechtverkrijgenden/rechtvertegenwoordiger(s) mochten ontstaan, dan zullen partijen gezamenlijk een mediator opdracht geven om hen bij de oplossing van het geschil terzijde te staan. Indien deze mediation niet tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leidt , kan één der partijen het geschil voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar SWZ is gevestigd..


Een geschil is aanwezig wanneer één der partijen bij aangetekend schrijven aan de wederpartij verklaart dat dit het geval is.

Indien partijen omtrent de benoeming van de mediator niet binnen drie weken, nadat een geschil is ontstaan tot overeenstemming kunnen komen, zal de voorzitter van het Nederlands Mediation Instituut worden gevraagd een bindende aanbeveling te doen.

De kosten van deze bemiddeling komen gelijkelijk voor rekening van partijen.

De bevoegdheid van de President der rechtbank in kort geding wordt door deze bepalingen niet uitgesloten, evenmin als het nemen van conservatoire gerechtelijke maatregelen.


9. Slotbepalingen
De algemene voorwaarden van SWZ zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en offertes van en door SWZ.

Op alle door SWZ uitgebrachte offertes –zowel mondeling als schriftelijk en door SWZ met derden gesloten overeenkomsten, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Eventueel van deze leveringsvoorwaarden afwijkende voorwaarden gelden slechts indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen; die voorwaarden werken slechts met betrekking tot die overeenkomst waarvoor zij zijn aanvaard. De overige voorwaarden blijven alsdan onverkort van kracht.